Inloggen

Over ons

Wie zijn we

Tilburg Road Runners, afgekort TRR, is een atletiekvereniging, die openstaat voor lopers van alle niveaus, van beginners tot snelle wedstrijdlopers! We bieden trainingen aan in het bos, op de atletiekbaan en op de weg. Bij de gevarieerde trainingen, uiteraard onder verantwoorde begeleiding, staat kwaliteit hoog in het vaandel. We bewijzen bij elke training en wedstrijd dat prestaties samen kunnen gaan met gezelligheid.

Altijd al willen hardlopen? Is het er nooit van gekomen? Kom dan eens vrijblijvend naar een training (klik hier voor de dagen, tijden en locaties), je bent van harte welkom!

Clubkleding

Tilburg Road Runners vindt zichtbaarheid van de club erg belangrijk. Niet alleen tijdens officiële wedstrijden, maar ook tijdens de trainingen, eigen trainingsrondjes en bij wedstrijden waar onze recreatieve lopers aan deelnemen.

Volgens de regels van de Atletiekunie zijn wedstrijdlopers verplicht bij de NK-cross en NK-baan wedstrijden de officiële clubkleding te dragen, maar natuurlijk is het prachtig als alle wedstrijdlopers tijdens de wedstrijden in het officiële clubtenue lopen. Hiervoor kunnen, door de leden, behalve de shirts ook shorts en singlets worden aangeschaft.

Word je lid van TRR dan krijg je een clubshirt, dat bij het inschrijfgeld is inbegrepen.

Tegen kostprijs kan het dry-fit shirt ook worden gekocht, de prijs is dan € 28,00. Verder is het mogelijk om dry-fit shirts met lange mouwen (korte rits), singlets en shorts te bestellen.

De kosten (prijspeil 2023) hiervan zijn:

Shirt lange mouw: 

€ 46,00

Singlet dames/heren: 

€ 24,00

Tight kort: 

€ 28,00

Om te bestellen maak je het bedrag over naar rekeningnummer NL61RABO0300686250 ten name van Tilburg Road Runners onder vermelding van artikel en maat, e-mailadres of telefoonnummer.

Het begin

Wegatletiekvereniging Tilburg Road Runners is opgericht op 27 december 1985 door een aantal enthousiaste lange afstandshardlopers. Onder hen waren enkele ex-leden van atletiekvereniging Attila. Deze eerste TRR-lopers wilden meer aandacht voor de wegatletiek. Ook hadden ze behoefte aan meer sociaal contact tijdens trainingen en wedstrijden. Dit alles tegen een lage contributie. Initiatiefnemer tot oprichting en bedenker van de naam was Ad van Hest. Tot de dag van vandaag is Ad van Hest nauw betrokken bij de TRR. De bakermat van TRR ligt bij de loopgroepen zoals die begin jaren ’80 in en rondom Tilburg actief waren. Enkele bekende loopgroepen waren de Venkraaigroep, de Kanaalgroep en de Nulpunters. De lopers van het eerste uur liepen op de weg of in het bos en het principe vrijheid-blijheid stond hoog in het vaandel. De eerste gestructureerde trainingen werden vanaf 1987 door Ad van Hest gegeven op de voetbalvelden van Sarto. Met het huren van de gemeentelijke atletiekbaan werd in 1989 de fase van meer gestructureerde en gerichte trainingsvormen verder doorgezet.

Wedstrijden

In de eerste jaren na oprichting waren de leden erg actief met het zelf organiseren van wedstrijden. In jaren ’90 namen veel TRR-leden deel aan regionale, nationale, en internationale wedstrijden; variërend van enkele kilometers tot marathons. Zowat alle marathons in Nederland maar ook ver daarbuiten (zoals Parijs, Berlijn, New York) werden door Tilburg Road Runners bezocht. Het sportieve hoogtepunt van TRR is de deelname van de TRR-leden Greg van Hest en Nadja Wijenberg aan de marathon tijdens de Olympische Spelen in 2000 in Sydney.
TRR en de toekomst

TRR is uitgegroeid tot een vereniging met circa 500 leden (2023). Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de atletieksport, met in het bijzonder de wegatletiek. Dit probeert zij te bereiken door het scheppen van mogelijkheden voor centrale trainingen en een verantwoorde beoefening van de wegatletieksport.

Het is een uitdaging voor het bestuur om evenwicht te vinden tussen het ongedwongen vrijheid-blijheid-klimaat en de behoeften/eisen die in de huidige tijd gesteld worden. In het beleidsplan van TRR is beleid uitgestippeld dat in concrete activiteiten wordt omgezet. Het sportaanbod van TRR heeft als basis dat zowel recreatief ingestelde lopers als wedstrijdatleten bij TRR terecht kunnen.
Wat de sportieve prestaties betreft wordt TRR vertegenwoordigd door een aantal toppers. De talenten die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen binnen de TRR Wedstrijdgroep die begeleiding krijgen waar zij behoefte aan hebben. Dit alles belooft een mooie toekomst voor TRR!

Commissies

Tilburg Road Runners heeft, naast het bestuur en de verschillende loopgroepen, ook enkele commissies ter ondersteuning van een prettige loopervaring binnen onze vereniging. Net als het bestuur bestaan ook deze commissies volledig uit vrijwilligers. Klik hier voor een volledig overzicht van commissieleden en contactadressen.

De ledenadministratie en financiële commissie zijn verantwoordelijk voor het administratieve en financiële gedeelte van de vereniging.

De
sporttechnische- en trainerscommissie omvat alle trainers, assistent-trainers, een trainerscoördinator en een coördinator sportkleding.

De
communicatiecommissie heeft – zoals de naam al aangeeft – als taak om een goed functionerende interne communicatiestructuur te realiseren, waardoor de leden tijdig geïnformeerd worden over actuele zaken en over activiteiten van de vereniging. Ook heeft zij een rol in de externe communicatie.

De
jeugdcommissie heeft tot doel het organiseren van activiteiten (waaronder de trainingen) en het bevorderen van een goed sportklimaat voor de  jeugd. Jeugdleden maken deel uit van de commissie, die gecoördineerd wordt door een jeugdtrainer.

De
activiteitencommissie wil de betrokkenheid bij TRR bevorderen en  een goede sfeer in de vereniging stimuleren door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden.

De medische commissie, onder leiding van een huisarts, heeft tot doel bevorderen van een gezonde uitoefening van de loopsport door middel van het geven van sportmedische informatie (preventie) en het adviseren van leden bij vragen over (dreigende) sportblessures. Deze commissie kan een rol hebben bij ongevallen of blessures tijdens trainingen.

Tot slot heeft TRR een vertrouwenscontactpersoon die desgevraagd adviezen geeft bij (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag. Deze is te bereiken via towes@home.nl.

Assistent-trainerLia Groenleer 
Assistent-trainerLinda van Groezen 
Assistent-trainerFieke Hoppenbrouwers 
Assistent-trainerRien van Oirschot 
Assistent-trainerMarcel Schors 
Assistent-trainerGregor Sparidans 
Assistent-trainerSandra van Tilborg 
CoördinatorGregor Sparidans 
TrainerAd van den Berk 
TrainerJoost Broers 
TrainerBrigitte Dijs 
TrainerHenk Gallé 
TrainerJohan Hagenaar 
TrainerFemke van Hest 
TrainerMarion Kindt 
TrainerAnnemarie van Leeuwen 
TrainerJuriaan Lemmens 
TrainerEls Lips-de Kok 
TrainerKees Loose 
TrainerJoop Oersels 
TrainerMarco Poortier 
TrainerWinny van Rijswijk 
TrainerEric van de Wiel 
Trainers DB beheerderJuriaan Lemmens 
 Samantha Voogt

Doel van de commissie

Het organiseren van activiteiten (waaronder de trainingen) en het bevorderen van een goed sportklimaat voor de  jeugd. 

Organisatorische positie

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarwerkplan en de daaraan gekoppelde begroting vormen de kaders voor de door de commissie uit te voeren taken en activiteiten. Deze twee documenten worden door het bestuur vastgesteld en geïntegreerd in het algemene jaarwerkplan en begroting van TRR. In het najaar wordt het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Samenstelling en werkwijze commissie

De commissies worden gevormd door leden van TRR. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.
Alle commissies van TRR hebben een coördinator. De leden van de commissie dragen uit hun midden iemand ter benoeming aan het bestuur voor die de coördinatiefunctie op zich neemt. De coördinatoren zijn de ‘linking pin’ tussen de commissie en het bestuur en tussen de commissie en de leden. Voor hen is de coördinator het eerste aanspreekpunt.
Aan de commissies worden bestuursleden gekoppeld. Zij zijn voor de coördinatoren (en commissieleden) contactpersoon.  Dit betekent dat bestuursleden in de regel geen lid zijn van een commissie.

Met de coördinatoren van de commissies overlegt het bestuur 2 x per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is om tussen de commissies samenhang en afstemming te bewerkstelligen en elkaar te informeren over de belangrijkste activiteiten. De commissies vormen de pijlers van de organisatie. 

Kerntaken

 • Zorg dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het jeugdbeleid van de vereniging en initiëren en coördineren van activiteiten op dit terrein;
 • Periodiek overleg met het bestuurslid, belast met de portefeuille jeugdzaken;
 • Opstellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting van de commissie. Het bestuur zal hier een format voor ontwikkelen. De formats van de commissies vormen de input voor het algemeen jaarwerkplan en de  begroting van TRR;
 • Bewaken van de in de begroting vastgelegde inkomsten en uitgaven;
 • In overleg met het bestuur, het vertegenwoordigen van Tilburg Road Runners op het terrein van jeugdatletiek.

Geraamde tijdbelasting: 4 tot 6 uur per maand voor de commissieleden. 

Contact

jeugd@tilburgroadrunners.nl 

Leden

Coördinator jeugdcommissieMarion Kindt 
Lid jeugdcommissieTessa van Beurden-Wolbert 
Lid jeugdcommissieFemke van Hest 
Lid jeugdcommissieLarissa op ’t Hoog 
Lid jeugdcommissieEppo Horvers 
Lid jeugdcommissieJuriaan Lemmens 
Lid jeugdcommissieSandra van Tilborg 
PR Competitie CoördinatorJuriaan Lemmens 

Doel van de commissie

Het realiseren van een goed functionerende interne communicatiestructuur, waardoor de leden tijdig geïnformeerd worden over actuele zaken en activiteiten van de vereniging. 

Organisatorische positie

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarwerkplan en de daaraan gekoppelde begroting vormen de kaders voor de door de commissie uit te voeren taken en activiteiten. Deze twee documenten worden door het bestuur vastgesteld en geïntegreerd in het algemene jaarwerkplan en begroting van TRR. In het najaar wordt het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Samenstelling en werkwijze commissie

De commissies worden gevormd door leden van TRR. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.
Alle commissies van TRR hebben een coördinator. De leden van de commissie dragen uit hun midden iemand ter benoeming aan het bestuur voor die de coördinatiefunctie op zich neemt. De coördinatoren zijn de ‘linking pin’ tussen de commissie en het bestuur en tussen de commissie en de leden. Voor hen is de coördinator het eerste aanspreekpunt.
Aan de commissies worden bestuursleden gekoppeld. Zij zijn voor de coördinatoren (en commissieleden) contactpersoon. Dit betekent dat bestuursleden in de regel geen lid zijn van een commissie.

Met de coördinatoren van de commissies overlegt het bestuur 2 x per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is om tussen de commissies samenhang en afstemming te bewerkstelligen en elkaar te informeren over de belangrijkste activiteiten. De commissies vormen in het nieuwe model de pijlers van de organisatie. Door deze constructie kan het draagvlak voor het te ontwikkelen en uit te voeren beleid verbreed en verstevigd worden. Bovendien kunnen lopende zaken effectiever afgewerkt worden. 

Kerntaken

 • Zorg dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het communicatiebeleid van de vereniging;
 • Beheer van de website van TRR;
 • Uitbrengen van de digitale nieuwsbrief;
 • Eenmaal per jaar uitbrengen van informatieboekje voor de leden.
 • Periodiek overleg met het bestuurslid, belast met de portefeuille PR en Communicatie;
 • Het afstemmen van de communicatiekanalen op de wensen van de leden en op ontwikkelingen in het veld;
 • Het ontwikkelen van innovatieve activiteiten op het gebied van communicatie;
 • Opstellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting van de commissie. Het bestuur zal hier een format voor ontwikkelen. De formats van de commissies vormen de input voor het algemeen jaarwerkplan en de  begroting van TRR;
 • Bewaken van de in de begroting vastgelegde inkomsten en uitgaven;
 • Periodiek informeren van het bestuur over ontwikkelingen m.b.t. de activiteiten van de commissie.

Contact

communicatie@tilburgroadrunners.nl 

Leden

Coördinator CommunicatiecommissieMarcel Schors 
Lid communicatiecommissieKees Loose 
Lid communicatiecommissiePatrick van Oirschot 
Lid communicatiecommissieJasper van Tilborg

Doel van de commissie

Het bevorderen van betrokkenheid bij TRR en  het stimuleren van een goede sfeer in de vereniging door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden. Omdat de introductie van nieuwe leden onder de activiteitencommissie valt is de afgeleide  doelstelling: het verwelkomen van nieuwe leden en er op toezien dat zij zich snel thuis voelen bij TRR. 

Organisatorische positie

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarwerkplan en de daaraan gekoppelde begroting vormen de kaders voor de door de commissie uit te voeren taken en activiteiten. Deze twee documenten worden door het bestuur vastgesteld en geïntegreerd in het algemene jaarwerkplan en begroting van TRR. In het najaar wordt het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Samenstelling en werkwijze commissie

De commissies worden gevormd door leden van TRR. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.
Alle commissies van TRR hebben een coördinator. De leden van de commissie dragen uit hun midden iemand ter benoeming aan het bestuur voor die de coördinatiefunctie op zich neemt. De coördinatoren zijn de ‘linking pin’ tussen de commissie en het bestuur en tussen de commissie en de leden. Voor hen is de coördinator het eerste aanspreekpunt.
Aan de commissies worden bestuursleden gekoppeld. Zij zijn voor de coördinatoren (en commissieleden) contactpersoon. Dit betekent dat bestuursleden in de regel geen lid zijn van een commissie.

Met de coördinatoren van de commissies overlegt het bestuur 2 x per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is om tussen de commissies samenhang en afstemming te bewerkstelligen en elkaar te informeren over de belangrijkste activiteiten. De commissies vormen de pijlers van de organisatie. 

Kerntaken

 • Zorg dragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van recreatieve activiteiten. Hieronder vallen de jaarlijkse Barbecue (sep.) en de Chocoborrel (dec.);
 • Het afstemmen van de activiteiten op de wensen en signalen van de leden;
 • Het leggen en onderhouden van externe contacten in het kader van het activiteitenplan;
 • Het wegwijs maken van nieuwe leden in de vereniging. Van hen ontvangen signalen doorgeven aan de betreffende  trainers, bestuursleden en/of andere vrijwilligers;
 • Periodiek overleg met de coördinator vrijwilligersbeleid;
 • Opstellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting van de commissie. Het bestuur zal hier een format voor ontwikkelen. De formats van de commissies vormen de input voor het algemeen jaarwerkplan en de  begroting van TRR;
 • Bewaken van de in de begroting vastgelegde inkomsten en uitgaven.

Geraamde tijdbelasting: 4 tot 6 uur per maand voor de commissieleden. 

Contact

Leden

Lid activiteitencommissieJolanda Bol 
VrijwilligerscoördinatorLia Groenleer 
ActiviteitencoördinatorCees Zoontjens

Doel van de commissie

Het bevorderen van een gezonde uitoefening van de loopsport door middel van het geven van sportmedische informatie (preventie) en het adviseren van leden bij vragen over (dreigende) sportblessures. 

Organisatorische positie

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarwerkplan en de daaraan gekoppelde begroting vormen de kaders voor de door de commissie uit te voeren taken en activiteiten. Deze twee documenten worden door het bestuur vastgesteld en geïntegreerd in het algemene jaarwerkplan en begroting van TRR. In het najaar wordt het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Samenstelling en werkwijze commissie

De commissies worden gevormd door leden van TRR. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.
Alle commissies van TRR hebben een coördinator. De leden van de commissie dragen uit hun midden iemand ter benoeming aan het bestuur voor die de coördinatiefunctie op zich neemt. De coördinatoren zijn de ‘linking pin’ tussen de commissie en het bestuur en tussen de commissie en de leden. Voor hen is de coördinator het eerste aanspreekpunt.
Aan de commissies worden bestuursleden gekoppeld. Zij zijn voor de coördinatoren (en commissieleden) contactpersoon.  Dit betekent dat bestuursleden in de regel geen lid zijn van een commissie.

Met de coördinatoren van de commissies overlegt het bestuur 2 x per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is om tussen de commissies samenhang en afstemming te bewerkstelligen en elkaar te informeren over de belangrijkste activiteiten. De commissies vormen de pijlers van de organisatie. 

Kerntaken

 • In het kader van preventie, geven van voorlichting over sportmedische items aan leden van de vereniging;
 • Het geven van individuele adviezen aan leden die kampen met een (dreigende) sportblessure. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een consult en nadrukkelijk niet om het geven van een behandeling. Indien daar sprake van is, gelden daarvoor de geëigende procedures;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en trainers over sportmedische zaken in relatie tot de activiteiten van TRR;
 • Periodiek overleg met het bestuurslid, belast met de portefeuille Sporttechnische zaken;
 • Opstellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting van de commissie. Het bestuur zal hier een format voor ontwikkelen. De formats van de commissies vormen de input voor het algemeen jaarwerkplan en de  begroting van TRR;
 • Bewaken van de in de begroting vastgelegde inkomsten en uitgaven.

Geraamde tijdbelasting: 4 tot 6 uur per maand voor de commissieleden.

Leden

Coördinator Medische commissieRené Angenent

Doel van de commissie

Het organiseren van wedstrijden die in de activiteitenkalender van TRR zijn opgenomen, de Kruikenloop. Wedstrijden stimuleren de betrokkenheid van de leden bij de vereniging. Bovendien wordt de naamsbekendheid van TRR versterkt omdat de wedstrijden een open inschrijving hebben. 

Organisatorische positie

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het jaarwerkplan en de daaraan gekoppelde begroting vormen de kaders voor de door de commissie uit te voeren taken en activiteiten. Deze twee documenten worden door het bestuur vastgesteld en geïntegreerd in het algemene jaarwerkplan en begroting van TRR. In het najaar wordt het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. 

Samenstelling en werkwijze commissie

De commissies worden gevormd door leden van TRR. Zij voeren als vrijwilliger bepaalde activiteiten/werkzaamheden uit. De onderlinge taakverdeling bepaalt de commissie zelf, evenals de vorm en frequentie van de vergaderingen. Leden kunnen zich zelf aanmelden voor de commissie of worden daarvoor benaderd.
Alle commissies van TRR hebben een coördinator. De leden van de commissie dragen uit hun midden iemand ter benoeming aan het bestuur voor die de coördinatiefunctie op zich neemt. De coördinatoren zijn de ‘linking pin’ tussen de commissie en het bestuur en tussen de commissie en de leden. Voor hen is de coördinator het eerste aanspreekpunt.
Aan de commissies worden bestuursleden gekoppeld. Zij zijn voor de coördinatoren (en commissieleden) contactpersoon.  Dit betekent dat bestuursleden in de regel geen lid zijn van een commissie.
Met de coördinatoren van de commissies overlegt het bestuur 2 x per jaar. Doel van deze bijeenkomsten is om tussen de commissies samenhang en afstemming te bewerkstelligen en elkaar te informeren over de belangrijkste activiteiten. De commissies vormen de pijlers van de organisatie.

De wedstrijdcommissie wordt gevormd door 1 organisatiecomités, dat zelfstandig opereert:

 • de Kruikenloop; op carnavalszaterdag

Kerntaken

 • Het organiseren van genoemde lopen door het betreffende comité. Daaronder vallen alle activiteiten die in het draaiboek zijn opgenomen; van publiciteit, opstellen begroting tot en met allerlei praktische zaken die op de dag zelf geregeld moeten zijn;
 • Het leggen en onderhouden van externe contacten voor de organisatie van de loop, waaronder het verkrijgen van de vereiste vergunningen;
 • Periodiek overleg met het bestuurslid, belast met de portefeuille sporttechnische zaken;
 • Opstellen van het jaarwerkplan en de jaarbegroting van elke loop. Het bestuur zal hier een format voor ontwikkelen. De formats van de commissies vormen de input voor het algemeen jaarwerkplan en de  begroting van TRR.
 • Bewaken van de in de begroting vastgelegde inkomsten en uitgaven.

Geraamde tijdbelasting: gemiddeld 4 tot 6 uur per maand voor de commissieleden.

De Kruikenloop wordt georganiseerd i.s.m. voetbalvereniging Sarto. De commissie van de Kruikenloop bestaat uit de TRR-leden: Frank van Laere, Lianne Kwantes ; Sarto-lid Arnold van Spaandonk. Verder heeft deze commissie een extern lid: Pierre Jansen.

Contact ledenadministratie

ledenadministratie@tilburgroadrunners.nl 

Contact financiële administratie

administratie@tilburgroadrunners.nl 

Leden

Financiële administratieTom Buster 
Financiële administratieSjacomien Brouwers 
Scroll naar boven